โรงเรียนบ้านตากแดด
หมู่ที่ 4 บ้านตากแดด  ตำบลตากแดด  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
คณะผู้บริหาร
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่